Privacyverklaring Groep Dilbeek

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.

Groep Dilbeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.

Dit betekent dat wij:

Bij vragen over deze privacyverklaring kan u steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Gemeente Dilbeek
Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek
info@dilbeek.be
02 451 68 00

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Groep Dilbeek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die de Groep Dilbeek verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

De Groep Dilbeek deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Groep Dilbeek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie  indien dit onevenredig veel moeite kost.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als Gemeente Dilbeek geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring

Groep Dilbeek kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 29 mei 2019.

Contactinformatie VTC

VTC is de Vlaamse Toezichtcommissie en is de instantie waar u als burger terecht kan indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie over privacy/GDPR en hoe en wanneer u de klacht kan indienen bij het VTC, kan u vinden op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.

Aanvulling:

1. Privacy & Cookie policy

De website www.kadille.be (hierna te noemen “website”) is eigendom van: Groep Dilbeek “Kadille”, “Wij”, “Ons”, “We”

Gemeente Dilbeek

Gemeenteplein 1

1700 Dilbeek

info@kadille.be

02 451 68 00

Kadille hecht veel belang aan uw privacy. Daarom willen we u als gebruiker op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Kadille behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Kadille. Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie met betrekking tot een een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit zijn met andere woorden alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn. Onder verwerken worden volgende zaken verstaan: bewerkingen, verzamelen, ordenen, structureren, opslaan, …

Kadille streeft er naar om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving zoals de EU GDPR/AVG wetgeving (verordening 2016/679) en dit steeds op een zo transparant mogelijke manier.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke informatie Kadille verzamelt, waar Kadille de informatie voor gebruikt en aan wie deze informatie wordt doorgegeven. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan uw rechten en hoe deze kunnen uitgeoefend worden.

1.1.      Verwerker

Kadille zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

1.2.      Gebruiker

De gebruiker, hierna “gebruiker”, “de klant”, “je” of “u” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarvan Kadille persoongegevens verwerkt.

1.3.      Verwerken van gegevens

1.3.1.           Van wie verwerkt Kadille persoonsgegevens?

Kadille verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie Kadille een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben. Het gaat hierbij om gegevens van huidige klanten, leveranciers, opdrachtgevers, onderaannemers, werknemers, vrijwilligers maar ook potentiële nieuwe klanten en werknemers.

1.3.2.           Waarom verwerkt Kadille persoonsgegevens?

Kadille verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

Als gebruiker kies je steeds zelf welke gegevens je met Kadille deelt.

1.3.3.           Met wie deelt Kadille uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen enkel geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden. Kadille werkt samen met derden voor IT gerelateerde zaken (bvb. Hosting) , boekhouding, administratie, communicatie, beveiliging, dienstverlening, publieke autoriteiten,  … waardoor Kadille in sommige gevallen met hen gegevens moet delen. Van deze derden verwachten wij dat ze voldoen aan de geldende privacywetgeving (GDPR/AVG). Zij mogen deze gegevens nergens anders voor gebruiken dan hetgene waarvoor ze met hen zijn gedeeld.

Deze website maakt gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken de gebruikers door te verwijzen naar onze sociale media kanalen of die het mogelijk maken voor de gebruikers om berichten van de website te delen op sociale media.

Deze sociale media aanbieders zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, Youtube. Om de bezoekersstatistieken van de website worden opgevolgd via Google Analytics. Indien deze links of de website gebruikt wordt kan het zijn dat bovenvermelde partijen de persoonsgegevens van de gebruiker verzamelen. Kadille is niet verantwoordelijk voor hoe deze partijen de persoonsgegevens van de gebruikers verwerken. In dit geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

1.3.4.           Hoe beveiligt Kadille uw persoonsgegevens?

Kadille stelt alles in het werk om uw persoonsgegveens maximaal te beveiligen. Er werden diverse beveiligingsmaatregelen (bvb. SSL) ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date worden gehouden. Kadille tracht ten allen tijde ongeautoriseerde toegang, het publiek maken van gegevens of verwijderen van gegevens te vermijden.

1.3.5.           Hoe lang bewaart Kadille uw gegevens?

Kadille bewaart uw gegevens enkel voor de uitoefening van haar activiteiten en dienstverlening. Het kan zijn dat uw gegevens langer worden bijgehouden omwille van wettelijke verplichtingen (bvb. facturatie). Na maximaal 10 jaar na het beëindigen van de klantenrelatie worden de gegevens verwijderd.

1.3.6.           Website

Wanneer je een reactie plaatst op onze website wordt deze reactie en de gegevens die hierbij werden opgeslagen maximaal 10 jaar bewaard in onze database. Op deze manier kunnen we nieuwe reacties automatisch herkennen en  meteen goedkeuren zodat deze niet gemodereerd moeten worden.

Gebruikers die zich hebben geregistreerd op onze website (indien van toepassing) kunnen in hun gebruikersprofiel hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen. Het is niet mogelijk om de gebruikersnaam te verwijderen. Beheerders van de website kunnen deze informatie ook consulteren en wijzigen.

Om SPAM tegen te gaan gebruikt Kadille ook automatische SPAM-detectie  “reCAPTCHA van Google: https://policies.google.com/privacy  en https://policies.google.com/terms

Wanneer gebruikers een contactformulier invullen of een e-mail sturen, dan worden de gevevens bewaard tot deze volledig afgehandeld is of maximaal 10 jaar.

1.4.      Rechten

Hieronder worden de rechten waarover de klant of gebruiker beschikt toegelicht:

Via een schriftelijke aanvraag kan de gebruiker zijn of haar rechten laten gelden. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn vermeld onder het punt “Contactgegevens”. Voorwaarde is wel dat de gebruiker zijn of haar identiteit bewijst (bvb. door kopie identiteitskaart).

De gebruiker kan zich enkel in volgende gevallen beroepen op het recht op wissing:

De gebruiker kan zich in volgende gevallen NIET beroepen op het recht op wissing:

Om deze rechten te kunnen uitoefenen kan de klant contact opnemen met Kadille. Zie onderstaande contactgegevens.

1.5.      Marketing

Kadille gebruikt de persoonsgegevens die zij rechtmatig heeft verworven om haar klanten te informeren (direct marketing). De klant heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Om deze rechten te kunnen uitoefenen kan de klant contact opnemen met info@kadille.be  of via briefwisseling.

1.6.      Klachten

De klant beschikt steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:

1.7.      Cookies

Deze website gebruikt cookies die uw voorkeuren bewaren en daardoor het navigeren op deze website vereenvoudigen.

1.7.1.           Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die het surfgedrag van gebruikers van deze website opslagen. Deze cookies worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies worden opgeslagen in de tijdelijke bestanden van uw webbrowser en kunnen verschillende doeleinden hebben: technische cookies, tijdelijke cookies en tracking cookies. De browser controleert tijdens het bezoeken van een website of er cookies aanwezig zijn en wat de instellingen zijn (bijvoorbeeld taalkeuze).

Dankzij deze cookies kan Kadille het gedrag van bezoekers analyseren en de website verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat u nog relevantere informatie te zien krijgt. Om de website optimaal te kunnen gebruiken is het aan te raden om de cookies in te schakelen. Sommige cookies kunnen niet worden uitgeschakeld want ze zorgen voor een correct functioneren van de website. Andere cookies (analyse) kunnen wel worden uitgeschakeld.

1.7.2.           Welke cookies gebruikt Kadille?

Voor een overzicht van de verschillende cookies of om de cookie-instellingen aan te passen: klik links onderaan op het cookie-symbooltje.

1.8.      Contactgegevens

Kadille springt zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht er toch iets mis gaan brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte en doen we er alles aan om de schade te beperken. Het lekken van je persoonsgegevens omwille van gegevensdiefstal of een datalek kan in geen geval aanleiding geven tot een schadeclaim ten aanzien van Kadille.

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via onderstaande gegevens. Deze contactgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitoefenen van uw rechten.

Kadille zal elk schriftelijk verzoek behandelen binnen de termijn van één maand.

Klik hier om de disclaimer te bekijken.

Laatste update op 11/05/2024 door Kadille.